logo
珠穆朗玛峰
  • 2009/10/2, 日喀则,西藏

珠穆朗玛峰(Qomolangma),简称珠峰,又意译作圣母峰,位于中华人民共和国和尼泊尔交界的喜马拉雅山脉之上,终年积雪。

  • Len: 20
    0 comm / 1423 views.
  • Len: 20
    0 comm / 928 views.
  • Len: 20
    0 comm / 747 views.
Copyright 2013 © SkyIMG.cn. All Rights Reserved. | 京ICP备05063919号